Видови курсеви

Видови курсеви, фонд на часови и времетраење

Класификацијата на јазичните курсеви и нивоа во СОНИ - ЛОГОС се придржува  според заедничката јазична европска референтна рамка (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE – CEFR) и тоа:

 1. Курсеви за деца по англиски јазик
  • Подготвителни детски курсеви I и II за деца
   (CEFR level A01 и A02 – young learners), 2 х неделно по 60 мин.
   Курсевите траат цела година (2 полугодија);
  • Детски курсеви I, II, III и IV за деца од III и повисоко одделение
   (CEFR level A1-1 – beginners, A1-2 – elementary, А2-1 – preintermediate
   level 1 и А2-2 – preintermediate level 2), 2 х неделно по 60 мин. Курсевите траат цела година (2 полугодија).
 2. Курсеви за младинци по англиски јазик
  • Младински = гимназиски курсеви I, II, III и IV, за ученици
   (CEFR level B1-1 – intermediate level 1, CEFR level B1-2 – inter­mediate level 2, CEFR level B2-1 – upper intermediate level 1 и CEFR level B2-2 – upper intermediate level 2), 2 х неделно по 60 мин.
   Курсевите траат цела година (2 полугодија);
  • Напредни курсеви за младинци = пост-гимназиски за меѓународна
   диплома FCE,-B2 Advanced (CEFR level C1 – advanced, CEFR level C2  и CEFR level C2 – very advanced proficiency),
   2 х неделно по 60 мин.
   Курсевите траат цела година (2 полугодија);
  • Напредни курсеви за младинци = пост-гимназиски за меѓународна
   диплома FCE-B2, Advanced (CEFR level C1 – advanced, CEFR level C2  и CEFR level C2 – very advanced proficiency),
   2 х неделно х блок од 2 училишни часа (2х90 мин).
   Курсевите траат цела година (1 полугодиe).
 3. Курсеви за возрасни по англиски јазик
  • Сите курсеви од редовната програма (од I до VIII степен),
   + курсеви за комуникација, граматика, деловен англиски,
   курсеви за подготовка за приемен испит во високото образование,
   курсеви за освежување на знаењата, специјализирани курсеви за одделна стручна област, 2 х неделно х блок од 2 школски часа (2х90 мин).
   Вкупен фонд 65 часови X 45 мин.
  • Интензивни курсеви од редовната програма (од I до VIII степен),
   + курсеви за комуникација, граматика, деловен англиски,
   курсеви за подготовка за приемен испит во високото образование,
   курсеви за освежување на знаењата, специјализирани курсеви за одделна стручна област, 3 х неделно х блок од 2 училишни часа (3х90 мин).
   Вкупен фонд 48 часa X 45 мин.
 4. Курсеви за деца по други странски јазици
  • Сите курсеви по  албански, германски,
   2 х неделно х 60 мин.
   Секој курс трае една учебна година (2 полугодија);
 5. Курсеви за возрасни по други странски јазици
  • Сите курсеви од редовната програма (од I до VIII степен) по албански, германски,
   2 х неделно х блок од 2 училишни часа (2х90 мин).
   Вкупен фонд 64 часови X 45 мин;
  • Интензивни курсеви од редовната програма (од I до VIII степен) по
   албански, германски,
   3 х неделно х блок од 2 училишни часа (3х90 мин).
   Вкупен фонд 48 часa X 45 мин.
 6. Подготовка за меѓународни испити IELTS, TOEFL***

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ

Специјализираните курсеви во нашето училиште – English for Special Purpose се наменети на стручњаци од различни области како : медицинари, правници, банкари, архитекти, градежници, туристички работници, секретарки итн.
Курсевите може да се прилагодат на Вашите потреби и да се организираат во Вашите или нашите простории по потреба.